Els Schouten Advies

De prachtige rozenbottelstruik, de Eglantier, symboliseert als vanouds de liefde. En liefde is de basis in mijn werk. Zonder liefde is er geen werkelijke verandering mogelijk.

Projectmanagement, coaching/training en interim-opdrachten

Ik ben ervan overtuigd dat wijsheid, eigenwijsheid en liefdevolle betrokkenheid krachtige ingrediënten zijn in de zorg en ondersteuning van onze medemensen.

Als professional, met jarenlange ervaring in de sector jeugd, bied ik mijn diensten aan. Ik bied kortdurende ondersteuning aan gemeenten en partnerinstellingen op het gebied van jeugd en gezin. Ik voer opdrachten uit die gericht zijn op verbetering en vernieuwing van het lokale jeugdbeleid, betere samenwerking tussen de partnerinstellingen, betere en meer effectieve zorg voor kinderen en ouders (centrum voor jeugd en gezin) Ook kan ik programma’s mede ontwikkelen en uitvoeren om ouders en kinderen met complexe zorg op eenvoudige, maar effectieve wijze te helpen (transitie jeugdzorg).

Wie ben ik

Vanaf 1977 ben ik, Els Schouten, werkzaam in de sector van jeugd en onderwijs. Ik heb gewerkt als opbouwwerker, (jeugd)hulpverlener in het onderwijs en projectleider voor het basisonderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ik heb kennis van zowel het welzijnswerk, het onderwijs als de hulpverlening. Mijn betrokkenheid en passie ligt bij kinderen, jongeren en hun ouders, en met veel plezier bouw ik door op deze ervaring vanuit mijn eigen praktijk. Ik ben inmiddels aardig ervaren in het ontwikkelen van een sluitende zorgstructuur voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Denk aan zaken zoals het veranderen van professionele werkwijzen, het organiseren van studiedagen, het geven en coördineren van trainingen op het gebied van vroegsignalering en communicatie, het uitvoeren van quick-scans, het ontwikkelen van overdrachtsformulieren en protocollen enzovoorts.

Ik woon in het centrum van Den Bosch. Mijn partner heet Jan en we hebben samen 4 volwassen meiden tussen de 22 en 28 jaar die in Nederland en in het buitenland wonen. We zijn ook weekend pleeggezin voor Levy die wij vanaf 2,5 jaar kennen en die nu 12 jaar is. Met ons gezin zijn we 5 jaar geleden begonnen met de bouw van een school en hostel voor gehandicapte kinderen in Zuid-India: Colourful Children. Er wonen nu 60 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Het project wordt helemaal gerund door een Indiase organisatie die wij ondersteunen, en we werken samen met Cello en het Lilianefonds.

Projectmanagement

In de jeugdzorg zijn ingrijpende veranderingen op komst. Ouders en kinderen gaan, wanneer nodig, sneller hulp krijgen die efficiënter wordt georganiseerd. De gemeenten krijgen de regie over deze hulp, de hulpverleners werken samen met het gezin aan duurzame maatwerk oplossingen.

Dit veranderingsproces vraagt een betere samenwerking tussen de netwerkpartners en een andere denkcultuur bij alle professionals die betrokken zijn bij de gezinnen. Professionals en organisaties gaan een werkwijze en attitude ontwikkelen gericht op zo min mogelijk bureaucratie, veel ruimte voor doortastend handelen en vooral ook ruimte om elkaars kwaliteiten te zien als professionals en verschillen te overbruggen.

Ik ben sterk in het verbinden van professionals die ieder vanuit een geheel andere achtergrond, kennis en organisatie, met kinderen, jeugd en hun ouders te maken hebben. In mijn werkwijze stuur ik aan op een breed gedragen visie bij professionals en organisaties waarbij ieders specifieke kennis ertoe doet.

Ik beschouw het als een uitdaging om een advies op maat te geven, een advies wat past bij de schaal en de cultuur van de betreffende gemeente.

Diensten:

 • verrichten quick scan
 • coördineren projecten Centrum voor Jeugd en Gezin
 • coördineren projecten transitie Jeugdzorg
 • opstellen van een advies (naar aanleiding van uw vraag)
 • interim-opdrachten

Coaching en training

De nieuwe wijze van denken, meer handelings- en oplossingsgericht, vraagt om een andere werkwijze en attitude bij de uitvoerende professionals. Werkwijze en attitude zijn gericht op het realiseren van een sluitende zorgstructuur rondom kind en gezin, instellingsbelangen raken ondergeschikt. Ik kan een team coachen in het omgaan met deze veranderingen

Mijn coaching is gericht op:

 • het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van het handelen in het contact met kinderen en ouders
 • het samenwerken in een multidisciplinair team
 • het ontwikkelen van een werkwijze en attitude in het omgaan met veranderingen
 • het ontwikkelen van een gemeenschappelijke praktijkvisie (bijvoorbeeld bij het doen van een zorgmelding)
 • begeleidde intervisie, waarbij de inbreng van de deelnemers centraal staat

De trainingen die ik verzorg zijn gericht op

 • vroegsignalering bij kinderen en jongeren
 • communicatie met kinderen en ouders

Deze thema’s vragen om continue aandacht in de eigen werksetting. Afhankelijk van de vraag kan ik trainingen verzorgen voor o.a. leerkrachten, pedagogisch medewerkers en eerste lijns professionals.

Ook is het mogelijk om ouders groepsgewijs ondersteuning te bieden bij opvoedthema’s, bijvoorbeeld over het ontwikkelen van zelfvertrouwen bij peuters en kleuters of over de pre-puberteit.

Deskundigheidsbevordering

Tal van thema’s lenen zich prima om de deskundigheidsbevordering gezamenlijk, dwars door de instellingen te organiseren. Dat is goedkoper en werkt verbindend tussen de organisaties en professionals. U kunt denken aan thema’s zoals:

 • oplossingsgericht werken
 • systeemgericht kijken en handelen
 • practisch pedagogisch handelen
 • ononderbroken ontwikkeling bij kinderen
 • wijkgericht werken.

Ik organiseer studie- en werkbijeenkomsten waarbij zoveel mogelijk de kennis die voorhanden is bij de eigen organisaties benut wordt.

Ondersteuning in de uitvoeringspraktijk

Het komt nog wel eens voor dat een medewerker uitvalt, door ziekte of zwangerschap. Of u hebt tijdelijk behoefte aan iemand om extra taken op zich te nemen. Door mijn ruime ervaring ben ik snel inzetbaar om als interim de werkzaamheden over te nemen.

Denk hierbij aan:

 • Opvoedondersteuning
 • (school)maatschappelijk werk
 • jeugdhulpverlening

Visie en werkwijze

Er is een schat aan observaties, contact en kennis aanwezig in de vertrouwde omgeving van kinderen en hun ouders. Er is ook een schat aan expertise aanwezig bij de instellingen voor specialistische jeugdzorg. Mijn ervaring is gebaseerd op samenwerkings interventies die in de kern eenvoudig en zeker doeltreffend zijn, hoe ingewikkeld de problematiek soms ook is.

Ik kom ook veel valkuilen tegen: het verstokte denken in problemen in plaats van in kansen, het willen behalen van te snelle, meetbare resultaten waardoor een gevoel van moedeloosheid kan ontstaan bij de professionals, het ‘specialistische’denken wat de samenhang in het leven (van kinderen en gezinnen) ontkent en daardoor niet effectief is en het ‘generalistische’denken wat juist de eigenheid en verschillen in kennis bij de professionals ontkent.

Ik ben sterk in het verbinden van professionals die ieder vanuit een geheel andere achtergrond, kennis en organisatie, met kinderen, jeugd en hun ouders te maken hebben. Ik heb ruime ervaring in het opzetten, begeleiden en doorontwikkelen van een sluitende zorgstructuur voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Ik ben ervan overtuigd dat we kinderen en jongeren veel krachtiger kunnen ondersteunen wanneer we de expertise van de professionals die direct met hen werken vergroten.

In mijn werkwijze stuur ik aan op een breed gedragen visie bij professionals en organisaties waarbij ieders specifieke kennis ertoe doet.

Werkwijze

In een eerste gesprek verken ik met u de vraag en komen we tot een opdrachtformulering. Ik ga pas aan de slag wanneer duidelijk is wat beide partijen van elkaar verwachten Bij voorkeur werk ik in een tijdelijke dienstverband. Ik kan ook aan de slag als ‘freelancer’ met een zogenaamde VAR verklaring. Het eerste gesprek is kosteloos. Bij overeenstemming leggen we in een contract de taken, de verantwoordelijkheden, de projectperiode en het budget vast. Mijn uurtarief is €65,–.

Contact

Hebt u nog vragen? Graag licht ik één en ander toe tijdens een kennismakingsgesprek.

Els Schouten Advies
Achter de Kan 5
5211 GM Den Bosch
Tel: 06 20 737 427
Mail: info@elsschoutenadvies.nl